ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ, ΓΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Δωδεκάνησα

Οι Βουλευτές Δωδεκανήσου κκ Ηλίας Καματερός, Δημήτρης Γάκης και Μάνος Κόνσο-λας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων αναφορικά με την υφαρπα-γή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του από άλλους κλάδους, γεγονός που ενισχύεται μέσα από την πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγ-γελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Ο κ Ηλίας Καματερός :

Με επίσημη επιστολή προς το αίτημα το Συλλόγου απάντησε ο κ Καματερός. Το περιε-χόμενο του κειμένου, εξαιρετικά σαφές, ικανοποίησε ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

«..Σας διαβεβαιώνω όμως πως και εγώ έχω αγανακτήσει με την εις βάρος μας αδικία όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται από το Π.Δ.

Κατ΄αρχήν διερεύνησα τις διαδικασίες που προηγήθηκαν για αυτό, και έχω την εντύ-πωση ότι υπάρχουν ευθύνες στους εκπροσώπους μας που συμμετείχαν στην διεπιστημονι-κή επιτροπή που επεξεργάστηκε και πρότεινε το σχετικό διάταγμα.

Τώρα πρέπει να ενισχύσουμε τον αγώνα μας για ανατροπή αυτής της ρύθμισης.

Δεν σας κρύβω όμως πως η μάχη δεν δίνεται στα Υπουργεία αλλά στο ΤΕΕ, όπου καθο-ριστικοί είναι οι συσχετισμοί των επιστημονικών φορέων όπου ο καθένας προσπαθεί να εξασφαλίσει τα μέγιστα γι’ αυτόν σε βάρος των άλλων.

Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε την αποκλειστικότητα και κατοχύρωση των δικαιωμάτων κάθε κλάδου π.χ. ο αρχιτέκτονας κάνει αρχιτεκτονική, ο τοπογράφος κάνει τοπογραφική, ο πολιτικός στατικά, ο μηχανολόγος μηχανολογικά κ.λ.π.»

Περισσότερο σαφής δεν θα μπορούσε να ήταν η επιστολή του κ Καματερού, ο οποίος βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ Σκιαδόπουλο, προκειμέ-νου να συντονιστούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Επίσης, μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, σε ερώτηση του κ Σκιαδόπουλου σχετικά με το επίμαχο θέμα για την απαίτηση Προεδρικού Διατάγματος σε οριοθετήσεις ρεμάτων εντός καθορισμένων Αρχαιολογικών Ζωνών, ο κ Καματερός δεσμεύτηκε πως μέσα στον Ιανουάριο η απαίτηση αυτή θα διαγραφεί σε περιοχές που έχουν Κτηματολόγιο (Ρό-δος, Κως, κλπ)

Ο κ Δημήτρης Γάκης :

Καθημερινή είναι πλέον η επικοινωνία του κ Γάκη με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ Σκιαδόπουλο. Η στήριξη του Βουλευτή προς τις θέσεις του ΣΑΔ είναι δεδομένη, ενώ θα συντονιστεί άμεσα επίσημη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κ Μάνος Κόνσολας :

Ως ουσιαστική μπορεί να χαρακτηριστεί η συνάντηση μεταξύ του Διοικητικού συμβου-λίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ Μάνου Κόνσολα.

Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη, διήρκησε περίπου 1,5 ώρα και ανταλλάχθηκαν α-πόψεις για ποικίλα θέματα που αφορούν τόσο τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων, όσο και τον Τουρισμό γενικότερα:

* Επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων και των Μηχανικών γενικότερα.

* Νέο χωροταξικό Τουρισμού.

* Καθεστώς οριοθέτησης Ρεμάτων εντός Αρχαιολογικών χώρων.

* Περιοχές Natura και υφιστάμενη Νομοθεσία.

* Υποστελέχωση Υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποτέλεσε και το κύριο θέμα συζή-τησης, ο κ Κόνσολας συντάσσεται στο πλευρό του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Έχει ήδη ξεκινή-σει Πανελλαδικές επαφές, οι οποίες θα διευρυνθούν αυτές τις μέρες, ενώ σύντομα θα υ-πάρξει νέα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Για το νέο χωροταξικό του Τουρισμού υπήρξε πλούσια ανταλλαγή απόψεων, ενώ θα υπάρξουν εξελίξεις στις αρχές του νέου έτους.

Οι κκ Καματερός, Γάκης και Κόνσολας ήταν οι Βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στο κά-λεσμα του Συλλόγου για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, α-ναφορικά με το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανι-κού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».

Με πρόσφατη ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τονίζει την απόφα-σή της να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την άμεση αναστολή και τροποποίηση του επίμαχου ΠΔ.

Μέσω αυτού, εντείνεται μία δρομολογούμενη προσπάθεια ισοπέδωσης και ευτελι-σμού των επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων των Αρχιτεκτόνων και εκχώ-ρησή τους σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που άπτο-νται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Αρχιτεκτόνων, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία πρότερη ενημέρωση ή διαβούλευση. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται σε

ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτε-λούν αμιγώς Αρχιτεκτονικά αντικείμενα (π.χ. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκπόνηση Μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, Εκπό-νηση Μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, κλπ.).

Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων Αρχιτεκτόνων επιστημόνων και όχι να ευνοεί, με νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποιοδήποτε, χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια «επαγγελματικού επεκτατισμού» των διαφόρων κλάδων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου διεκδικεί :

* Την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 και θέτει την Πολιτεία προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα που θα προκύ-ψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους.

* Τον διαχωρισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων: η Αρχιτεκτονική για τους Αρχι-τέκτονες, τα Στατικά για τους Πολιτικούς Μηχανικούς, τα Τοπογραφικά για τους Τοπογράφους μηχανικούς, κ.ο.κ.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) Thomas Vonier, «κάθε έργο πρέπει να έχει τον αρχιτέκτονά του», σε συνδυασμό με την πρόταση των Προέδρων των Περιοχών Ι και ΙΙ της UIA, με την οποία «δεν επιτρέπεται καμία επικάλυψη των επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς τη διατήρηση της αποκλειστικότη-τας του ρόλου των Αρχιτεκτόνων, που έχει ως στόχο την προστασία του δομημένου περι-βάλλοντος και του δημόσιου συμφέροντος».

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

1Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *