Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Τσίκκη

Δωδεκάνησα

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88.
  2. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως των άρθρων 58, 59, 66, 92 και 93, όπως ισχύουν σήμερα.
  3. Τις διατάξεις Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ.Β/2011). Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ/230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
  4. Την υπ. αρ. 4476/23-7-2018 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων».
  5. Τη με αρ. πρωτ. 546/7-1-2019 έγγραφη δήλωση «Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου» και παραίτηση από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου, του κ. Τσίκκη Δημητρίου του Νικολάου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιείται η υπ. αρ. 4476/23-7-2018 απόφαση Δημάρχου Ρόδου, ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο σημείο υπ. αρ. 11 στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσίκκη Δημήτριο του Νικολάου με τίτλο «Αντιδήμαρχος Νέων Τεχνολογιών, ΚΕΠ, Διαφάνειας και Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Ιαλυσού και Πεταλούδων» οι οποίες ασκούνται από τον Δήμαρχο Ρόδου από την ημερομηνία κατάθεσης της με αρ. πρωτ. 546/7-1-2019 έγγραφης δήλωσης ανεξαρτητοποίησης του παραπάνω Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.3852

 

 

1Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *