Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου.

Δωδεκάνησα

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ.  448

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88
 2. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως του άρθρου 58 παρ. 1i όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 .
 3. Την υπ. αρ. 812/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου», όπως συμπληρώθηκε με τις υπ. αρ. 6005/5-12-2017, 1483/28-3-2018 αποφάσεις Δημάρχου.
 4. Την υπ. αρ. 447/31-1-2019 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων»,
 5. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούνται οι έως σήμερα αναθέσεις καθηκόντων σε Εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (εδάφιο ι, της παρ. 1, του άρθρου 58, του ν.3852/2010) και

Ορίζουμε ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων και την υπογραφή εγγράφων υπηρεσιών των αντίστοιχων παρακάτω τομέων, σε συνάρτηση με την υπ’ αρ. 447/31-1-2019 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων:

 • Κακούλης Γεώργιος του Μιχαήλ (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομίας και ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Β) Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης).

Γ) Εποπτείας της παράλληλης με την Ελληνική Αστυνομία αρμοδιότητας της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων κοινοχρήστων χώρων όλης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, πλην Μεσαιωνικής Πόλης, Μνημείων και Νέας Αγοράς και την εξέταση σχετικών αντιρρήσεων/ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας ύστερα από επανέλεγχο του εκδόντος τη βεβαίωση παράβασης οργάνου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική βεβαίωση της (κατά περίπτωση ως προς τα εδάφια 2, 5, 8, και 25 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/2008).

 • Καρατζιάς Δημήτριος του Σάββα (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας) σε θέματα:

Υπηρεσιών έργων αυτεπιστασίας για τη συντήρηση υποδομών και αστικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, συνεπικουρώντας τον Δήμαρχο.

 • Σταυρής Μιχαήλ του Σταύρου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων) σε θέματα:

Α) Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Β) Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Γ) Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας-Διαύγειας.

 • Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ του Ευάγγελου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου) σε θέματα:

Τμήματος Αξιοποίησης-Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 • Τρέχας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Απόδημου Ελληνισμού) σε θέματα:

Ροδίων της Διασποράς, συνεπικουρώντας την αρμόδια Αντιδήμαρχο.

 • Κυριαζής Στέφανος του Νικολάου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού) σε θέματα:

Τμήματος «Αθλητισμού και Νέας γενιάς» της Διεύθυνσης «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», συνεπικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 • Χριστοδούλου Μιχαήλ του Γεωργίου (Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ανταπόκρισης στον Πολίτη Δ.Ε. Πεταλουδών) σε θέματα:

Συντονισμού με δικαίωμα υπογραφής των θεμάτων και αρμοδιοτήτων:

– των Γραφείων Συντήρησης Υποδομών, Πρασίνου και Καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένων και των Έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Τμημάτων Συντηρήσεων Καθημερινότητας,

– των Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων,

 • και του Γραφείου Συντήρησης και Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

2Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *